Zakon o voznikih

Zakon o voznikih (ZVoz-NPB1)

I. – SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen: Vsebina zakona

2. člen: Pomen izrazov

II. – PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU

3. člen: Nacionalni program za varnost cestnega prometa

4. člen: Javna agencija za varnost prometa

5. člen: Vzgoja, usposabljanje in izobraževanje za varno udeležbo v cestnem prometu

6. člen: Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih

7. člen: Delovanje v javnem interesu

III. – JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA

8. člen: Status javne agencije

9. člen: Naloge javne agencije

10. člen: Organi javne agencije

11. člen: Financiranje javne agencije

IV. – PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA

12. člen: Pristojnost za odločanje v upravnih zadevah

13. člen: Pooblastila vlade

14. člen: Pooblastila ministra, pristojnega za promet

15. člen: Pooblastila ministra, pristojnega za zdravje

16. člen: Pooblastila ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo

17. člen: Pooblastila direktorja javne agencije

18. člen: Pooblastila ministra, pristojnega za obrambo

19. člen: Pooblastilo za izvajanje ukrepov po tem zakonu

V. – POOBLASTILA INŠPEKCIJSKIH IN DRUGIH NADZORNIH ORGANOV

20. člen: Strokovni nadzor

21. člen: Policijska pooblastila

22. člen: Pristojnosti Prometnega inšpektorata Republike Slovenije

23. člen: Pooblastila inšpektorja

24. člen: Pooblastila inšpektorja v cestnem prometu

25. člen: Ukrepi inšpektorja

26. člen: Posredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov

VI. – USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

27. člen: Opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil

28. člen: Register šol vožnje in register kandidatov

29. člen: Pogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov

30. člen: Opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo vožnje

31. člen: Zdravstveni pogoji za usposabljanje

32. člen: Usposabljanje za vožnjo

33. člen: Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati učitelji vožnje za praktični del usposabljanja

34. člen: Pogoji za izdajo dovoljenja za delo učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje

35. člen: Izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenj

36. člen: Odvzem dovoljenja za učitelja vožnje

VII. – IZOBRAŽEVANJE KANDIDATOV, VOZNIKOV TER IZOBRAŽEVANJE IZVAJALCEV IZOBRAŽEVANJA

37. člen: Program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil

38. člen: Pogoji za usposabljanje kandidatov

39. člen: Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov

40. člen: Izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov

41. člen: Kadrovski pogoji za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov

42. člen: Program usposabljanja in preizkus znanja izvajalcev usposabljanj voznikov začetnikov

43. člen: Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske in psihosocialne delavnice

44. člen: Udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

45. člen: Udeležba v rehabilitacijskih programih

46. člen: Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje

47. člen: Usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov

VIII. – POGOJI ZA VOŽNJO VOZIL

48. člen: Odgovornost za varno vožnjo

49. člen: Pogoji za vožnjo koles in koles s pomožnim motorjem

50. člen: Splošni pogoji za udeležbo voznikov motornih vozil v cestnem prometu

51. člen: Vožnja s spremljevalcem

52. člen: Vožnja vojaških vozil

IX. – VOZNIŠKO DOVOLJENJE

53. člen: Izdaja, veljavnost in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

54. člen: Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja

55. člen: Predpisana starost za vožnjo motornih vozil

56. člen: Kategorije vozil

57. člen: Odvzem in omejitev vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov

58. člen: Ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja

59. člen: Zamenjava vozniškega dovoljenja in izdaja dvojnika

60. člen: Vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini

61. člen: Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini

62. člen: Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji

63. člen: Mednarodno vozniško dovoljenje

64. člen: Evidenca o vozniških dovoljenjih

65. člen: Personalizacija, prenos vozniških dovoljenj in vročanje

X. – VOZNIŠKI IZPITI

66. člen: Pogoji za opravljanje vozniškega izpita

67. člen: Prva pomoč

68. člen: Opravljanje vozniškega izpita

69. člen: Izpitna komisija

70. člen: Evidenca o opravljanju vozniških izpitov

71. člen: Stroški izpita

XI. – ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZNIKOV

72. člen: Vrste zdravstvenih pregledov

73. člen: Stroški pregleda

74. člen: Zdravstveni pregledi kandidatov za voznike in voznikov

75. člen: Način opravljanja zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov

76. člen: Zdravstveni pregled s svetovanjem

77. člen: Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov

78. člen: Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled

79. člen: Kontrolni zdravstveni pregled

80. člen: Neopravljeni kontrolni zdravstveni pregled

81. člen: Dvom o telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo

XII. – ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA

82. člen: Zdravniško spričevalo po opravljenem zdravstvenem pregledu

83. člen: Zdravniško spričevalo po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu

84. člen: Ugovor zoper zdravniško spričevalo

85. člen: Odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov

86. člen: Dolžnost upoštevanja pravil

XIII. – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

87. člen: Rok za zamenjavo vozniškega dovoljenja

88. člen: Upravni in inšpekcijski postopki ter postopki o prekrških

89. člen: Pravica vožnje vozil posameznih kategorij

90. člen: Vožnja vozil kategorije AM

91. člen: Nadaljevanje dela predsednika ali člana izpitne komisije za ocenjevanje na vozniškem izpitu

92. člen: Nadaljevanje dela javne agencije

93. člen: Uporaba Nacionalnega programa za varnost cestnega prometa

94. člen: Prenos pristojnosti

95. člen: Veljavnost pooblastil in dovoljenj

96. člen: Prehodno obdobje

97. člen: Rok za izdajo predpisov

98. člen: Razveljavitev in uporaba predpisov

99. člen: Razveljavitev

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014: ZVoz-A

Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14: ZVoz-NPB1